Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije:

 • u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% (obvezan dio),
 • u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje 6 od najmanje 40%.

Iznos bespovratnih sredstava od 350.000 do 20.000.000 HRK.

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost

Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima za min 20% poboljšanje 

Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada za min 40% poboljšanjeSvrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije:

 • u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% (obvezan dio),
 • u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje 6 od najmanje 40%.

Iznos bespovratnih sredstava od 350.000 do 20.000.000 HRK.

 

Velika poduzeća moraju imati provedeni energetski pregled poduzeća sukladno članku 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN, br.127/14, 116/18, 25/20 ) ili posjedovati ISO 50001 Certifikat.

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost

Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima za min 20%

 • Prihvatljive mjere:
 • Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona (sukladno normi IEC 60034-30);
 • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
 • Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
 • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
 • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
 • Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
 • Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
 • Revitalizacija električnih instalacija-učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
 • Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije;
 • Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s ovim Pozivom;
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite:
  • Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15,123/16, 131/17, 111/18 ), te
  • Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije);
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju:
  • Električne energije iz energije:
   • sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),
   • vjetra,
   • biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu,
   • geotermalne energije
   • Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa:
    • toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,
    • kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),
    • dizalicama topline (sukladno Uredbi Komisije (EU) 2016/2281)
    • geotermalnim izmjenjivačima topline.

Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada za min 40% poboljšanje

 • Obnova ovojnice zgrade:
  • toplinska izolacija vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade:
   • krova,
   • vanjskog zida,
   • poda prema tlu,
   • ukopanih dijelova ovojnice,
   • podova prema vanjskom prostoru,
   • podova, stropova i zidova prema negrijanom prostoru,
  • zamjena ili obnova vanjske stolarije,
  • zamjena ili obnova svjetlosnih otvora.
 • Obnova tehničkih sustava zgrade:
  1. poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava grijanja,
  2. poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava hlađenja,
  3. poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava ventilacije,
  4. optimizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije korištenjem otpadne topline i hidrauličkim balansiranjem sustava,
  5. poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava unutarnje rasvjete,
  6. poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava vanjske rasvjete(parkirališta, prometnice za unutarnji transport i prilazne prometnice),
  7. obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji energetske učinkovitosti,
  8. zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije.
 • Upravljanje energijom:
  1. obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja instalacijama i tehničkim sustavima projektne cjeline,
  2. uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje i proizvodnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode,
  3. uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente i vodu.
 • Optimalizacija procesa
  • svetehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini
 • Korištenje obnovljivih izvora energije
  1. zamjena postojećegsustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije,
  2. obnova postojećihili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji obnovljivih izvora energije,
  3. postavljanje novih sustava za proizvodnju:
   • Električne energije iz energije:
    • sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),
    • vjetra,
    • biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu,
    • geotermalne energije ;
   • Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa:
    • toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,
    • kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),
    • dizalicama topline s vodom kao ogrjevno-rashladnim medijem u sekundarnom krugu (ventilokonvektora, radijatora i sl.), koja zadovoljavaju važeću uredbu Komisije 2016/2281
    • geotermalnim izmjenjivačima topline.
   • Uporaba visokoučinkovite kogeneracije
    • postavljanje novihsustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite:
     • kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije)
     • trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije).

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.