Investicijske studije i poslovni planovi

Izrada investicijskih studija i poslovnih planova

Izrada investicijskih studija i poslovnih planova je naša uža specijalizacija.  Prijava na natječaje za sredstva Europske unije često zahtjeva izradu investicijskih studija i svi krediti iznad 700.000 kn zahtijevaju izradu investicijske studije. Poslovni planovi su potrebni kao dio dokumentacije prilikom odobravanja kredita do 700.000 kn, garancija ili jamstva od poslovnih banaka, HBOR-a, HAMAG-BICRO-a i slično.

Navedene studije pomažu i samom poduzeću da definira svoje dugoročne planove, ciljeve, viziju, misiju te da svoju poziciju na tržištu. Poduzeće Key Project razvilo je sustav provjere podataka (kontrolne točke) koje garantiraju točnost podataka u dokumentaciji. Međutim, matematičko računovodstveni dio je samo jedan dio izrade studije, jer se velika važnost mora posvetiti analizi tržišta i konkurencije, analizi poduzetnika i upravljačke strukture poduzetnika te analizi pisma namjere ili ugovora o suradnji koje poduzetnik posjeduje.

cropped-logo-bolja-kvaliteta.png

Poslovni plan

Poslovni planovi danas su potrebni za dobivanje povoljnih kredita koje nudi HAMAG-BICRO ili HBOR.  Također, sve poslovne banke za odobravanje kredita većeg iznosa zahtijevaju izradu poslovnog plana.

Otvoreni natječaji:

HAMAG BICRO mikrokreditiranje – ESIF zajmovi

HBOR krediti – jamstva – garancije

Poslovni plan je dokument koji opisuje ciljeve nekog poslovnog projekta i način na koji će se ti ciljevi ostvariti. Cilj poslovnog plana je dokazati da se projektom može generirati prihod i dobit zadovoljavajuća za investitore, a što ujedno znači da neće biti upitno servisiranje kreditnih obveza. Poslovnim planom je važno dokazati da poduzeće/obrt ima znanja potrebna za provedbu projekta te da je osigurao inicijalno tržište na kojem može plasirati svoje proizvode i usluge.

Općenito gledajući poslovni plan se sastoji od teksta koji opisuje pojedine aspekte poslovanja i proračuna koji argumentiraju zaključke opisane u tekstu. Uobičajeno se sastoji od 10 cjelina. Započinje prikazom poduzetnika, opisom poslovne ideje, analize tržišta, analize poslovanja, plana marketinga i plana prodaje. Zatim se definira sama organizacija i upravljanje organizacijom, terminskog plana projekta (gantogram). Iduća poglavlja poslovnog plana su stručna i zahtijevaju ekspertna znanja iz računovodstva i financija. To su poglavlja financijskog plana (potrebna ulaganja i izvori financiranja, obračun kreditnih obveza, obračun troškova poslovanja, računa dobiti i gubitka, novčanog toka prije i nakon financiranja, bilance). Zatim ocjene učinaka (financijski pokazatelji, razdoblje povrata ulaganja, neto sadašnja vrijednost, indeks profitabilnosti, interna stopa povrata) i analize rizika koja prikazuje dozvoljeno cjenovno i količinsko odstupanje.

Investicijska studija i studija izvodljivosti

Gotovo svi natječaji Europske unije zahtijevaju izradu investicijske studije. To je ujedno i dio dokumentacije koji zahtjeva specifična znanja osobe koja izrađuje investicijsku studiju. Osim EU natječaja svi kreditni programi HBOR-a za kredite vrijednosti veće od 700.000 kn i/ili svi garancijski programi HAMAG-BICRO-a vrijednosti veće od 400.000 kn zahtijevaju izradu investicijske studije.

Otvoreni natječaji/natječaji u najavi:

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta

Investicijska studija je dokument koji za projekt investicija u pokretanje ili povećanje djelatnosti prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran. Za razliku od poslovnog plana, investicijska studija će obraditi samo one aspekte poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta. Za razliku od studije isplativosti, investicijska studija neće samo utvrditi isplativost, nego i prikazati kako će projekt biti realiziran.

Investicijske studije izrađujemo prema preporučenoj proceduri koja se razliku od projekta do projekta. Primjer preporuke izgleda investicijske studije HBOR-a  i sastoje se od ukupno 15 cjelina, a to su:

1.      INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
2.      PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
3.      POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
4.      ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
5.      OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
6.      ANALIZA TRŽIŠTA
– Tržište nabave
– Tržište prodaje
– Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda
7.      DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH
– Analiza potrebnih kadrova
– Proračun godišnjih bruto plaća
8.      TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
– Opis tehničko-tehnološkog procesa
– Utrošak sirovina, materijala i energenata
– Tehnička struktura ulaganja
– Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)
9.      LOKACIJA
10.    ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
11.    DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
12.    EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
– Ulaganje u osnovna sredstva
– Ulaganje u obrtna sredstva
– Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
– Izvori financiranja i kreditni uvjeti
– Izvori financiranja
– Obračun kreditnih obveza
– Proračun amortizacije
– Proračun troškova i kalkulacija cijena
– Projekcija računa dobiti i gubitka
– Financijski tok
– Ekonomski tok
– Projekcija bilance
13.    EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA
– Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
– Dinamička ocjena projekta
– Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
– Metoda neto sadašnje vrijednosti
– Metoda relativne sadašnje vrijednosti
– Metoda interne stope rentabilnosti
14.    ANALIZA OSJETLJIVOSTI
15.    ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

Obratite nam se s povjerenjem!